Fryderyk Chopin

O rodzinie ojca i matki Fryderyka Chopina powstały już poważne publikacje, toteż zainteresowani tematem mogą poszukać odpowiedzi choćby w książce Piotra Mysłakowskiego „Rodzina ojca Chopina migracja i awans” wydanej w 2002 r. przez Studio Wydawnicze FAMILIA, bądź „Fryderyk Chopin. Korzenie” Piotra Mysłakowskiego i Andrzeja Sikorskiego wydanej w 2009 r. przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. O samym kompozytorze napisano już tak wiele, że swoją prezentację ograniczymy do zachowanych akt kościelnych.

Mikołaj Chopin – ojciec kompozytora

Metryka chrztu z 16 kwietnia 1771 roku, w przekładzie z francuskiego:

Mikołaj, ślubny syn Franciszka Chopina kołodzieja i Małgorzaty Delfin, małżonków z Marainville, urodził się dnia piętnastego i został ochrzczony dnia szesnastego kwietnia tysiąc siedemset siedemdziesiątego pierwszego roku. Ojcem chrzestnym był Jan Mikołaj Delfin kawaler z Diarville i matką chrzestną Teresa Chopin panna z Xirancourt, która uczyniła własnoręczny znak, ojciec chrzestny podpisał się.


Nicolas Delfin, + znak matki chrzestnej, P. Leclerc proboszcz z Diarville

Tekla Justyna Krzyżanowska – matka kompozytora

Metryka chrztu z 14 września 1782 roku w przekładzie z łacińskiego:

Nr 1192. Długie, dnia 14 września (1782). Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziecię imionami Tekla Justyna, ślubną córkę szlachetnych Antoniny i Jakuba Krzyżanowskich. Rodzicami chrzestnymi byli w pierwszej parze Jaśnie Wielmożna Justyna z Dąmbskich Hrabina z Góry Skarbkowa z Izbicy i Wielmożny Pan Mateusz Kornkowski z Sarnowa, w drugiej parze Wielmożna Pani Marcjanna Zaleska panna ze Skarbanowa oraz Jaśnie Wielmożny Pan Eugeniusz Hrabia z Góry Skarbek kawaler z Izbicy.

Brak daty urodzenia wskazuje na to, że chrzest odbył się w dniu urodzin, co było ówcześnie powszechną praktyką.

Akt ślubu rodziców Fryderyka Chopina

Nro 2, Junius 1806, die 28
Ego Ignatius Maryański Vicarius Ecclesiae praemissis tribus Bannis Diebus Dominicis populo ad Divina Congregato nulloque decreto Canonico Impedimento Matrimonium inter Dominum Nicolaum Chopin, Guvernerem in Żelazowa Wola, Iuvenem et Vir-ginem Justinam Krzyżanowska legitime Contractum in facie Ecclesiae Benedixi ac Confirmavi praesentibus Dno [domino] Francisco Grębecki et Dno [domino] Carolo Henke.

Nr 2, czerwiec 1806, dnia 28
Ja, Ignacy Maryański, wikary Kościoła, po wygłoszeniu trzech zapowiedzi w dni niedzielne wobec ludu zgromadzonego na służbę Bożą i nie znalezieniu żadnej przeszkody kanonicznej małżeństwo pomiędzy panem Mikołajem Chopinem, guwernerem w Żelazowej Woli, kawalerem i panną Justyną Krzyżanowską, prawnie zawarte w obliczu Kościoła, pobłogosławiłem i zatwierdziłem w obecności pana Franciszka Grębeckiego i pana Karola Henke.


W rubryce: wiek, podano: Mikołaj Chopin – lat 37, Justyna Krzyżanowska – lat 24

Akt Chrztu Fryderyka Chopina

Nro 2. Aprili 23, 1810
Ego qui supra suplevi caeremonias super infantem baptisatum ex aqua bini nominis Fridericum Franciscum natum die 22 Februarii Magnificorum Nicolai Choppen Gali et Justinae de Krzyżanowska Legitimorum Coniugum; Patrini Magnificus Franciscus Grembecki de Villa Ciepliny cum Magnifica Domina Anna Skarbkówna Comtessa de Żelazowa Wola.

Nr 2. 23 kwietnia 1810
Ja, jak wyżej [Józef Morawski, wikary brochowski], dopełniłem obrzędów nad niemowlęciem ochrzczonym z wody, dwojga imion Fryderykiem Franciszkiem, urodzonym dnia 22 lutego z Wielmożnych Mikołaja Choppen, Francuza, i Justyny z Krzyżanowskich, ślubnych małżonków. Rodzice chrzestni – Wielmożny Franciszek Grembecki ze wsi Ciepliny z Wielmożną panią Anną Skarbkówną, hrabianką z Żelazowej Woli.

Akt urodzenia Fryderyka Chopina
Akt urodzenia Fryderyka Chopina – powiększenie

34. Roku tysiąc osiemsetnego dziesiątego, dnia dwudziestego trzeciego miesiąca kwietnia, o godzinie trzeciej po południu. Przed nami, proboszczem brochowskim sprawującym obowiązki urzędnika stanu cywilnego gminy parafii brochowskiej powiatu sochaczewskiego w departamencie warszawskim, stawili się Mikołaj Chopyn, ojciec, lat mający czterdzieści, w wsi Żelazowej Woli zamieszkały, i okazał nam dziecię płci męskiej, które urodziło się w domu jego w dniu dwudziestego drugiego miesiąca lutego o godzinie szóstej wieczorem roku bieżącego, oświadczając, iż jest spłodzone z niego i Justyny z Krzyżanowskich, liczącej lat dwadzieścia osiem, jego małżonki, i że życzeniem jego jest nadać mu dwa imiona, Fryderyk Franciszek. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazaniu nam dziecięcia, w przytomności Józefa Wyrzykowskiego, ekonoma liczącego lat trzydzieści óśm, tudzież Fryderyka Geszta, który rok czterdziesty skończył, obydwóch w wsi Żelazowej Woli zamieszkałych. Ojciec i obadwa świadkowie po przeczytaniu niniejszego aktu urodzenia stawającym wyznali, iż pisać umieją. My akt niniejszy podpisaliśmy. Ksiądz Jan Duchnowski, proboszcz brochowski sprawujący obowiązki urzędnika stanu cywilnego; Mikołaj Chopin, ojciec.

Zgodnie z obowiązującym w Księstwie Warszawskim prawem, zwanym Kodeksem Napoleońskim, wprowadzono Urzędy Stanu Cywilnego i obowiązek cywilnej rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów.

Stąd w aktach parafii brochowskiej znajdują się w dwóch oddzielnych księgach zapisy dotyczące Fryderyka Chopina. W Księdze Urodzonych – sporządzona przez proboszcza ks. Jana Duchnowskiego, pełniącego także obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego – metryka urodzenia, spisana po polsku w obecności świadków odczytana i podpisana przez Mikołaja Chopina i ks. Duchnowskiego.

W Księdze Ochrzczonych – metryka chrztu, spisana po łacinie po dopełnieniu obrządku chrztu św. przez ks. Józefa Morawskiego wikariusza parafii. Obie metryki zostały spisane w drugim dniu Świąt Wielkanocnych przypadającym w 1810 roku 23 kwietnia.

W Księdze Zaślubionych w brochowskiej parafii zachował się także akt ślubu siostry Fryderyka, Ludwiki Chopin.

Akt ślubu siostry Fryderyka Chopina